GDPR

ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom e-shopu www.blacklabelbaits.sk a zároveň správcom Osobných údajov je spoločnosť CarpFood Products s.r.o. so sídlom Nová Ves 67, 991 05 Nová Ves, IČO: 508 433 20 (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

2. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:
o adresa: CarpFood Products s.r.o., Nová Ves 67, 991 05 Nová Ves
o e-mail: info@blacklabelbaits.sk
o telefón: +421 908 559 530

3. Prevádzkovateľ pri spracovaní Osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi: Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len ako “Nariadenie GDPR”)

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov:

 

1. Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo Osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracováva tieto Osobné údaje: titul, meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP adresa, súbory cookies.

3. Osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva v takom rozsahu, aký je nevyhnutný na splnenie účelu ich spracúvania.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov:

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
o plnenie zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
o oprávnený záujem Prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo alebo aplikáciu) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
o Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je:
o vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt) Poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkám pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany Prevádzkovateľa.

3. Zo strany Prevádzkovateľa neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:
o po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
o po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia Prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
o podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy
o zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu
o zaisťujúce marketingové služby
o Spoločnosti, s ktorými má Prevádzkovateľ zmluvný vzťah sú prepravná spoločnosť: Slovenská pošta a.s.
o Tretie strany, ktorých služby Prevádzkovateľ využíva sú Google (najmä Google Analytics pre monitorovanie návštevnosti stránky)

2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb.

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
o právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
o právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
o právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
o právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a
o právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
o právo odvolať súhlas so spracovaním
Tieto práva si viete uplatniť písomne zaslaním žiadosti na adresu alebo email Prevádzkovateľa uvedený v článku I.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len nim poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Aktuálnu verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.
Súbory cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie našej webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Naša webstránka používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, posledných prezeraných produktov, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránky. Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Záverečné ustanovenia Obchodných podmienok

Kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, že je oboznámený s obchodnými podmienkami internetového obchodu www.blacklabelbaits.sk a súhlasí s nimi.
Kupujúci svojou objednávkou udeľuje súhlas so spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov firme Baff s.r.o.
Kupujúci sa zaväzuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Predávajúci sa zaväzuje postupovať v súlade so stanovenými obchodnými podmienkami a Obchodným zákonníkom.
Všeobecné obchodné podmienky sú v platnosti od 1.10.2009